I. ULUSLARARASI İLETİŞİM VE YÖNETİM BİLİMLERİ KONGRESİ

I. INTERNATIONAL CONGRESS of COMMUNICATION and MANAGEMENT


 26-28 Eylül 2019 – Malatya İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesiİletişim ve Yönetim Bilimleri’nin ilişkisi sosyal bilimlerin disiplinlerarası yapısına uygun olarak son zamanlarda daha fazla önem kazanmaktadır. İletişimin stratejik bir biçimde yönetilmesi; yönetimin ise sürdürülebilir ve farklı paydaş gruplarını da içerecek şekilde inşa edilmesi gerekliliği söz konusu iki disiplin arasındaki ilişkiyi somutlaştırmaktadır. İletişim; bir kurum için verimliliğin ve kalitenin temeli, başarılı bir yönetimin vazgeçilmez unsurudur. Toplumsal yapının bir parçası olan kurum ve kuruluşlar, yaşamlarını içte ve dışta kurulan ilişkiler düzeni içinde sürdürürler. Bu ilişkilerin denetim altına alınması, belirli bir yapısal düzen içinde işlemesi etkili bir iletişim politikasının izlenmesi ile olur. Bir yönetimde görev tanımları ne kadar doğru yapılmış, görev ile görevli arasında ne kadar uyum sağlanmış olursa olsun, çalışanların kendi aralarında ve yöneticileriyle doğru işleyen bir iletişim sistemi kurulmadıkça başarıya ulaşılması mümkün değildir. Bu kapsamda İnönü Üniversitesi, İletişim Fakültesi tarafından 26-28 Eylül 2019 tarihinde 1. Uluslararası İletişim ve Yönetim Bilimleri Kongresi düzenlenecektir. Türkiye’den ve Dünya’nın birçok ülkesinden bilim insanlarının katılımını hedefleyen kongremiz, uluslararası akademik bir kongredir. İletişim ve yönetim eksenindeki yenilik, gelişim ve değişimlerin tartışılacağı kongremizde, alana ilişkin araştırmaların ortaya konulması, tartışılması ve önerilerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bununla birlikte kongre kapsamındaki diğer amaçlarımız da yenilikçi ve disiplinler arası bir bakış açısıyla, bilim insanlarını, kamu sektörü, özel ve sivil sektör temsilcilerini bir araya getirmektir; bilginin paylaşımını ve yayılmasını teşvik etmeye yönelik bir ortam sunmaktır. Aynı zamanda toplumun taleplerine karşı duyarlı, katılımcılığa önem veren, hedef ve önceliklerini netleştirmiş, hesap veren, şeffaf, daha küçük ancak daha etkin ve sağlıklı iletişim anlayışını benimsemiş yönetim oluşturma yol ve yöntemlerini araştırmaktır. Kongre web adresi: http://incom.inonu.edu.tr Alana ilgi duyan bilim insanlarını, araştırmacıları ve uygulayıcıları kongremizde görmekten onur duyarız.


Prof. Dr. Ahmet YATKIN
Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı